Regulamin serwisu internetowego www.strategyandfuture.org.

Data wejścia w życie: 10.12.2020 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.strategyandfuture.org (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”) przez Jacka Bartosiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Strategy&Future Jacek Bartosiak”, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem: ul. Czerwonego Krzyża 2/49, 01-377 Warszawa, posługującego się numerem NIP: 5221928938, oraz REGON: 368483393, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  – wiadomości e-mail na adres: contact@strategyandfuture.org;
  – poczty tradycyjnej: ul. Czerwonego Krzyża 2/49, 01-377 Warszawa.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.strategyandfuture.org, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Serwis Informacyjny oraz treści w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych, mogą określać również dodatkowe regulaminy.

 

 

II. DEFINICJE

 

 

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.strategyandfuture.org, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

 

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie. Z rejestracją i założeniem Konta może być związane zwiększenie uprawnień Użytkownika, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

 

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Dostępu lub Usługi Treści;

 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Regulamin – niniejszy dokument.

 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  – urządzenie z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – przeglądarka internetowa Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  – najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  – programu do odczytu plików w formacie PDF, MP3.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w sposób zgodny z Regulaminem. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

 

IV.  PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  – korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  – wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
  – niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  – niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 2. Użytkownik, będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.
 8. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  – jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  – może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl;
  – może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

V. USŁUGI

 

 

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  – nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
  – nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  – odpłatne świadczenie Usługi Dostępu do Zasobów;
  – odpłatne Zamówienie Treści;
  – nieodpłatne świadczenie Usługi Newsletter.
 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta może dokonywać wyłącznie Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona, przy czym Usługodawcy przysługuje prawa żądania przedstawienia pisemnego upoważnienia do działania w imieniu Użytkownika, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta. W ramach Konta, Użytkownik Zarejestrowany, po zalogowaniu otrzymuje dostęp do części z Zasobów, oznaczonych jako nieodpłatne.
 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość dostępu do zasobów informacyjnych Serwisu zawierających w szczególności treści (teksty, grafiki, nagrania audio, nagrania audio-wideo i inne elementy) zgodnie z charakterystyką Serwisu (dalej zwanych: „Zasobami”). Usługa polegająca na umożliwieniu dostępu do Zasobów ma charakter odpłatny (dalej zwana: „Usługą Dostępu” lub „Dostępem”). Użytkownik otrzymuje Dostęp do odpłatnej części Zasobów po dokonaniu płatności. Zasady Zamawiania i świadczenia Usługi Dostępu uregulowano w pkt. VI.
 4. Usługodawca zapewnia również Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość dostępu do oznaczonego zestawu treści lub innego elementu z Zasobów, zgodnie ze wskazaniami Serwisu (dalej zwanej: „Treścią”). Usługa polegająca na umożliwieniu dostępu do Treści ma charakter odpłatny (dalej zwana: „Usługą Treści”). Dostęp do Treści jest ograniczony lub nieograniczony czasowo, zgodnie z informacjami wskazanymi w opisie Usługi, i świadczony po dokonaniu jednorazowej płatności. Zasady Zamawiania oraz świadczenia Usługi Treści uregulowano w pkt. VI.
 5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 6. Usługodawca może wprowadzać czasowe promocje i rabaty na świadczone w jego Serwisie Usługi odpłatne, w tym oferować czasowo Usługi nieodpłatnie, o czym każdorazowo Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem informacji na jego stronach.

 

 

VI. USŁUGA DOSTĘPU ORAZ USŁUGA TREŚCI

 

 

 1. Uzyskanie Dostępu lub Usługi Treści wymaga posiadania Konta oraz złożenia Zamówienia.
 2. Informacje prezentowane w Serwisie, w tym informacje o możliwości Zamówienia Usługi Dostępu lub Usługi Treści, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożyć Zamówienie może wyłącznie Użytkownik zalogowany do Konta, a Dostęp lub Usługa Treści przypisywane są do Konta, z którego Użytkownik Zarejestrowany złożył Zamówienie. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik wypełnia informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu Zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej świadczenie Usług wskazanych w tym Zamówieniu. W momencie odpowiedzi Usługodawcy na ofertę Użytkownika zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi Dostępu lub Usługi Treści, zgodnie z Zamówieniem oraz informacjami dostępnymi na stronach Serwisu.
 5. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia na Usługi mogą dokonywać jedynie Użytkownicy lub osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.
 6. Ceny Usług zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Dostępu jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie Usługi Treści jest zawarta na czas oznaczony, wskazany w jej opisie w Serwisie.
 8. Płatność za Usługę Dostępu lub Usługę Treści odbywa się za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Dodatkowe zasady płatności za świadczenie Usługi Dostępu zostały wskazane w pkt VII niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w którym jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówioną Usługę. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Usługodawca może na mocy art. 488 §2 Kodeksu Cywilnego wstrzymać się ze świadczeniem Usług, do czasu uiszczenia należnej opłaty za Usługę odpłatną, wymaganą zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Dane prezentowane w ramach Zasobów mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z danych i informacji prezentowanych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne.
 12. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

VII. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ DOSTĘPU

 

 

 1. Użytkownik, za korzystanie z Usługi Dostępu, dokonuje zapłaty z góry, za każdy okres rozliczeniowy świadczenia Dostępu (,,Opłata”), w wysokości wskazanej w Serwisie. Okres rozliczeniowy odpowiada okresowi, na który Zamawiana jest Usługa Dostępu (zgodnie ze wskazaniami w opisie Usługi) oraz liczony jest od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Dostępu (dalej jako ,,Okres rozliczeniowy”).
 2. Opłata jest pobierana od Użytkownika w każdym pierwszym dniu kolejnego Okresu rozliczeniowego. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec zmianie, przykładowo – w przypadku, gdy dokonanie Opłaty za pośrednictwem formy wybranej przez Użytkownika nie jest możliwa.
 3. W przypadku, gdy Opłata za kolejny Okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innego źródła płatności. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usługi Dostępu do czasu wpłynięcia Opłaty Użytkownika za kolejny Okres rozliczeniowy.
 4. Użytkownik może dokonać zmiany wybranego źródła płatności na inne źródło płatności, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Dostępu jest zawarta na czas nieokreślony, do momentu wypowiedzenia tej Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik będący Przedsiębiorcą może dokonać wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik przesyła wypowiedzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: contact@strategyandfuture.org
 7. Użytkownik będący Konsumentem może dokonać wypowiedzenia Umowy w każdym czasie za 30-dniowym okresem wypowiedzenia. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik przesyła wypowiedzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: contact@strategyandfuture.org. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu Usługi Dostępu w Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
 8. Usługodawca może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail. Użytkownik może korzystać z Usług serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień powyżej, w stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, w tym Usług odpłatnych, zamówionych przez danego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  – powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
  – gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
  – w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika,
  – w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu Usługi Dostępu w Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

 

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Użytkownika.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników, będących Przedsiębiorcami, zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 450 zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu) złotych.

 

 

IX. USŁUGA DOSTĘPU A PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO TREŚCI I ZASOBÓW

 

 

 1. W ramach świadczenia Usługi Treści i/lub Usług Dostępu, Usługodawca udziela Użytkownikowi Zarejestrowanemu nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z wybranych przez Usługodawcę treści dostępnych w ramach Zasobów („Licencja Dostępu„) na następujących polach eksploatacji:
  – utrwalania techniką cyfrową w pamięci systemu, z którego korzysta Użytkownik;
  – trwałe lub czasowe wyświetlanie, przechowywanie lub odtwarzanie techniką cyfrową.
 2. Wszelkie sposoby korzystania z Zasobów poza wyżej wyraźnie wymienionymi są zastrzeżone przez Usługodawcę i niezgodne z Licencją Dostępu. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
  – sublicencjonowania Treści Licencjonowanych, (w tym do upoważniania innych osób do korzystania z Treści Licencjonowanych);
  – do wprowadzenia do obrotu Treści Licencjonowanych (zarówno wszystkie jak i ich poszczególne elementy), w tym użyczenia lub najmu;
  – rozpowszechniania Treści Licencjonowanych, w tym najmu ich lub kopii Treści Licencjonowanych;
  – odsprzedaży Treści Licencjonowanych, w całości lub ich pojedynczych elementów.
 3. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do respektowania pełni osobistych praw autorskich twórcy, w tym do każdorazowego wskazania nazwiska autora oraz źródła Treści Licencjonowanych.
 4. Naruszenie przez Użytkownika warunków Licencji Dostępu uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umów ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń.

 

 

X. REKLAMACJE

 

 

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Czerwonego Krzyża 2/49, 01-377 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: contact@strategyandfuture.org.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach internetowych Serwisu.

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim i w języku angielskim. W razie niezgodności pomiędzy wersjami językowymi Regulaminu, pierwszeństwo ma Regulamin w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 7. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcy w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 8. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 9. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 10. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamacje i zwroty

Materiały do pobrania
pdf
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług – Startegy&Future
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług – Startegy&Future
Formularz reklamacji świadczenia usług – Startegy&Future
Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i do innych celów, o których mówi nasza Polityką Prywatności.